Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.
Jest to proces integrujący interwencję na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowany terytorialnie i prowadzony w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Kiedy istnieje potrzeba opracowania programu rewitalizacji?
  • kiedy miasto nie funkcjonuje w sposób zrównoważony,
  • kiedy zidentyfikowano na terenie miasta obszar koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych lub środowiskowych lub technicznych lub przestrzenno-funkcjonalnych albo ww. zjawiska kryzysowe występują na terenie całego miasta,
  • kiedy występuje potrzeba realizacji działań rewitalizacyjnych.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta (LPR) to dokument operacyjny wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej lub gospodarczej.
Realizacja działań ma pozwolić na niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na całe miasto.
Lokalny Program Rewitalizacji to dokument operacyjny, który służy właścicielowi – władzom miasta, na uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć mających na celu szczególny rodzaj interwencji.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP